Tài chính

Vẫn còn 667 doanh nghiệp cổ phần hóa 'chưa chịu' niêm yết trên sàn chứng khoán

(VNF) - Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa chưa chịu lên sàn mặc dù các cơ quan quản lý đã nhiều lần nhắc nhở.

Vẫn còn 667 doanh nghiệp cổ phần hóa 'chưa chịu' niêm yết trên sàn chứng khoán

Cụ thể, ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại công văn số 6057/UBCK-QLCB ngày 12/9/2018, tính hết hết 12/9/2018, đã có 231 doanh nghiệp (31% DNNN cổ phần hóa chưa niêm yết/đăng ký giao dịch) đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước (bao gồm 152 doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch, 56 doanh nghiệp chưa niêm yết/ĐKGD và 23 doanh nghiệp đã hủy đăng ký công ty đại chúng).

Như vậy, tỷ lệ thực hiện nghĩa vụ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch của các DNNN sau cổ phần hóa chưa cao (152/747 doanh nghiệp, chiếm 20,3%).

Mới đây, ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 12588/BTC-TCDN đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo người đại diện đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP và Thông báo số 285/TB-VPCP và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, theo rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn 667 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đăng ký đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Liên quan đến việc bàn giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước góp về SCIC, Bộ Tài chính cho biết theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì danh mục doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC giai đoạn từ 2017 - 2020 là 62 doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2085/QĐ-BTC ngày 16/10/2017 về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành (Bộ Tài chính - chủ trì, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, SCIC) làm việc với 06 Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ngày 09/02/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 1706/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai Đoàn công tác liên ngành. Trong 11 tháng đầu năm 2018, SCIC đã tiếp nhận được 07 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước tiếp nhận là 206 tỷ đồng.

Ngoài ra, SCIC còn tiếp nhận 04 doanh nghiệp ngoài danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg, trong đó có 03 doanh nghiệp trong kế hoạch tiếp nhận vốn của SCIC, 01 doanh nghiệp ngoài kế hoạch tiếp nhận vốn (Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam – Đà Nẵng) với tổng giá trị vốn nhà nước tiếp nhận là 802 tỷ đồng.

Tin mới lên