Tài chính

4 tháng, Tổng cục Thuế cưỡng chế được 2.500 tỷ đồng nợ thuế

(VNF) - Theo báo của của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 30/4/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước đạt 10.350 tỷ đồng, bằng 26,7% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.814 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.536 tỷ đồng.

4 tháng, Tổng cục Thuế cưỡng chế được 2.500 tỷ đồng nợ thuế

4 tháng: Tổng cục Thuế đã thu hồi 10.350 tỷ đồng nợ thuế, 2.536 tỷ đồng được thu bằng biện pháp cưỡng chế

Báo cáo cũng cho biết tính đến hết tháng 4/2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 14,97% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 84.090 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 9.563 tỷ đồng, bằng 106,22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 2.650 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 425 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 6.487 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.206 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính riêng trong tháng 4/2019, số thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 114.100 tỷ đồng, đạt 9,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu 4 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 419.710 tỷ đồng, đạt 35,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15%. Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 18.291 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân 4 tháng đầu năm ước đạt 65 USD/thùng, bằng 100% so với giá dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ và sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 37,3% dự toán, bằng 98,3% cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 401.419 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 16%. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 339.020 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5%.

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019 của ngành thuế, sẽ có 7.157 doanh nghiệp thuộc diện thanh tra thuế. Cùng với đó, sẽ có 79.941 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục Thuế phân công, các cục thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế cụ thể đối với từng phòng thanh tra, phòng kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch năm 2019 cho từng chi cục thuế.

Cục Thuế TP. HCM và Cục Thuế Hà Nội là 2 đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra lớn nhất cả nước lần lượt là 23.668 doanh nghiệp và 16.634 doanh nghiệp. Cục Thuế Bắc Kạn và Cục Thuế Lai Châu là hai đơn vị có tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nhỏ nhất với số doanh nghiệp thuộc diện thanh tra, kiểm tra lần lượt là 132 và 133 doanh nghiệp.

Tin mới lên