Hồ sơ VNF

Báo cáo Chính sách Tài khóa hướng tới Bền vững, Hiệu quả và Công bằng

Chính phủ Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển khác tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá Chi tiêu công (PER) để giúp xác định cách thức phù hợp nhằm đối phó với những thách thức về ngân sách.

Báo cáo Chính sách Tài khóa hướng tới Bền vững, Hiệu quả và Công bằng

Báo cáo đã đưa ra 68 khuyến nghị chính, bao gồm: (a) một chương trình củng cố tài khóa, có vai trò quan trọng trong việc ổn định bền vững tài khóa; (b) cơ cấu lại ngân sách ở mức độ nhất định cho phù hợp, bao gồm phân bổ ngân sách giữa trung ương và địa phương, giữa đầu tư và thường xuyên, và giữa các lĩnh vực trong cùng một ngành; (c) thực hiện phân cấp ngân sách phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế và năng lực quản lý của chính quyền địa phương; đẩy mạnh việc giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp đảm bảo trách nhiệm giải trình về hiệu quả chi tiêu và chất lượng dịch vụ công, đồng thời đảm bảo hỗ trợ thích hợp cho người nghèo và cận nghèo; và (d) tăng cường năng lực để khai thác thành công các công cụ quản lý tài chính công tiên tiến hơn như lập kế hoạch tài chính và ngân sách trung hạn, chương trình quản lý nợ trung hạn, quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, và hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp.

Kết quả của Báo cáo là một quá trình đánh giá phối hợp chặt chẽ giữa các bên, thể hiện sự chủ động và nỗ lực của tất cả các cơ quan Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của các chuyên gia từ Ngân hàng Th ế giới. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Th ủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo này như một bộ phận của tiến trình tiếp tục đổi mới và cải cách. 

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo tại đây.

Tin mới lên