Tài chính

Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi khoản cho vay nghìn tỷ tại công ty con

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết tại thời điểm ngày 31/12/2019, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) có số dư nợ phải thu là 2.242 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi khoản cho vay nghìn tỷ tại công ty con

Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi khoản cho vay nghìn tỷ tại công ty con.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu năm 2019 của VICEM đạt 1.393 tỷ đồng (bằng 82% so với năm 2018). Trong đó, doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia là 971 tỷ đồng (giảm 370 tỷ đồng so với năm 2018). Lợi nhuận thực hiện là 1.181 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Về hiệu quả đầu tư tài chính dài hạn, Bộ Tài chính cho biết tổng giá trị đầu tư (giá gốc) của VICEM là 13.643 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia là 971 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Siam City, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Xi măng Chinfon.

Theo phân tích của Bộ Tài chính, tỷ suất cổ tức, lợi nhuận được chia/tổng giá trị đầu tư là 7,1% (giảm 2,7% so với năm 2018).

Nguyên nhân chủ yếu do giảm cổ tức được chia của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (giảm 92 tỷ đồng), Công ty Siam City (giảm 96 tỷ đồng), Công ty Xi măng Nghi Sơn (giảm 150 tỷ đồng), Công ty Xi mang Chinfon (giảm 32 tỷ đồng).

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết tại thời điểm ngày 31/12/2019, công ty mẹ có số dư nợ phải thu là 2.242 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Xi măng Tam Điệp vay 700 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long vay 100 tỷ đồng và Sông Thao vay 288 tỷ đồng. Do các công ty này có số lỗ lũy kế lớn, tình hình tài chính khó khăn nên các khoản cho vay khó có khả năng thu hồi hoặc thu hồi chậm.

Trước thực trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị VICEM có biện pháp kiểm soát, thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay như: Công ty Xi măng Tam Điệp, Hạ Long và Sông Thao. Đồng thời, đánh giá các khoản đầu tư để đảm bảo hiệu quả đầu tư và có phương án xử lý đối với các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả; thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu VICEM chỉ đạo người đại diện tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết biểu quyết tăng tỷ lệ chia cổ tức hàng năm để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn (đặc biệt tại các công ty liên doanh nước ngoài).

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát VICEM trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả đầu tư, rà soát việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính của VICEM đảm bảo theo đúng chế độ quy định.

“Bộ Xây dựng cần khẩn trương phê duyệt lại phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của VICEM và thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ - VICEM theo đúng kế hoạch, chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty mẹ - Vicem tại thời điểm ngày 31/12/2019 trong trường hợp kế hoạch cổ phần hóa VICEM có sự thay đổi”, Bộ Tài chính đề nghị.

Năm 2019, sản lượng sản xuất – tiêu thụ xi măng, chicker của VICEM tăng so với năm 2018, tổng doanh thu đạt 29.305 tỷ đồng (tăng 4,05% so với năm 2018), lợi nhuận thực hiện là 2.490 tỷ đồng (tăng 2,43% so với năm 2018). Tuy nhiên, cổ tức và lợi nhuận công ty mẹ được chia chỉ bằng 72,4% so với năm 2018.

Cụ thể, Công ty Xi măng Hà Tiên 1 chia cổ tức bằng 80% so với năm 2018, các công  ty liên kết cũng chia cổ tức bình dân chưa bằng 50% so với năm 2018, dẫn đến doanh thu hoạt động đầu tư tài chính của công ty mẹ giảm so với năm trước.

Xem thêm: Các 'ông lớn' nhà nước có hơn 18.200 tỷ nợ khó đòi

Tin mới lên