Hồ sơ VNF

Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

(VNF) - Tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng đề án “Phát triển DNNN quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới”.

Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của MPI

Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết kết quả nghiên cứu của đề án sẽ góp phần vào triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 97/NQ-CP, Nghị quyết số 18/NQ-CP.

Do đó, đề án được xây dựng nhằm góp phần cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN quy mô lớn trên cơ sở lựa chọn một số tập đoàn kinh tế trong những lĩnh vực quan trọng, then chốt.

Bên cạnh đó, đề án được xây dựng nhằm củng cố, phát triển DNNN quy mô lớn trên cơ sở hình thành các chuỗi-đổi mới sáng tạo với định hướng không sử dụng NSNN, thu hút các nguồn lực thông qua cổ phần hóa, đa sở hữu.

Ngoài ra, đề án còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với DNNN, tạo cơ chế, chính sách bình đẳng như các thành phần kinh tế khác.

Kết cấu của đề án có 3 phần, trong đó, phần 1 là những vấn đề lý luận chung. Phần 2 nói về thực trạng hình thành DNNN quy mô lớn, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Cuối cùng, phần 3 là một số định hướng phát triển và giải pháp thúc đẩy việc hình thành các DNNN lớn, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong một số lĩnh vực và tổ chức thực hiện.

Quý độc giả quan tâm có thể xem đầy đủ Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn tại đây.

Tin mới lên