Học thuật

Giả thuyết là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giả thuyết (hypothesis) là gì?

Giả thuyết là gì?

Giả thuyết là dự báo, nhận định, quan điểm rút ra từ kết quả quan sát, phân tích lý thuyết và được biểu thị dưới dạng chính xác đến mức có thể kiểm định bằng số liệu thực nghiệm.

Giả thuyết (hypothesis) là một dự báo, nhận định, quan điểm rút ra từ kết quả quan sát, phân tích lý thuyết và được biểu thị dưới dạng chính xác đến mức có thể kiểm định bằng số liệu thực nghiệm.

Trong kinh tế học, giả thuyết được hình thành từ quá trình suy diễn logic trên cơ sở một tập hợp những hiểu biết sâu sắc và giả định về hành vi của người tiêu dùng, người sản xuất v.v… Nhìn chung các giả thuyết được kiểm định bằng cách thu thập số liệu kinh tế và người ta sử dụng phương pháp thống kê để phân tích chúng. Sự kiểm định này có thể dẫn tới sự thay đổi của lý thuyết kinh tế dưới sánh sáng của số liệu kinh tế mới hoặc bác bỏ lý thuyết cũ và thay bằng lý thuyết khác, cho phép lý giải tốt hơn các bằng chứng thực tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên