Tài chính

Gilimex tiếp tục chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu

(VNF) - Trước đó, ngày 26/8, công ty đã chi 60 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 của Gilimex là 25%, đúng như ĐHCĐ thường niên năm 2022 trước đó đã thông qua.

Gilimex tiếp tục chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu

Gilimex (GIL) tiếp tục chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:15, tương ứng người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 12/9/2022, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/9/2022.

Về phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, công ty cho biết số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 26/8, công ty đã chi 60 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 16/8.

Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2021 của Gilimex là 25%, đúng như ĐHCĐ thường niên năm 2022 trước đó đã thông qua.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Được biết, tính đến cuối năm 2021, Gilimex còn hơn 885 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn gần 228 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 40,56 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Về tình hình kinh doanh, quý II, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần tăng 1,32% so với cùng kỳ, đạt gần 1.275 tỷ đồng. Do giá vốn tăng 4%, nhanh hơn doanh thu, biên lãi gộp thu hẹp từ 19,3% xuống còn 17,7%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 57,2 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, Gilimex mang về hơn 115,6 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. Gilimex cho biết nguyên nhân do doanh thu hợp nhất tăng 1,32% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gilimex tăng 27% lên gần 2.692 tỷ đồng và lãi ròng tăng 26% lên gần 223 tỷ đồng. Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2022 ghi nhận gần 5.214 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 được Gilimex công bố trước đó, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và 24,4% so với thực hiện cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 67,3% chỉ tiêu doanh thu và 89,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm nay, Gilimex phê duyệt ngân sách đầu tư bao gồm 1.500 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh và 2.000 tỷ đồng vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

Tin mới lên