Ngân hàng

Ngân hàng IBK chi nhánh Hà Nội thay đổi mức vốn được cấp lên 90 triệu USD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội (IKB).

Ngân hàng IBK chi nhánh Hà Nội thay đổi mức vốn được cấp lên 90 triệu USD

Ngân hàng IBK CN Hà Nội thay đổi mức vốn được cấp lên 90 triệu USD.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 276/GP-NHNN ngày 16/9/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội. thành "90 triệu USD.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 276/GP-NHNN ngày 16/9/2013 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội; Thay thế Quyết định số 1191/QĐ-NHNN ngày 18/6/2015 về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội.

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn được cấp; Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Tin mới lên