Học thuật

Phát triển kinh tế là gì? Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phát triển kinh tế (economic development) là gì? Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là gì? Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế là quá trình chuyển đổi kinh tế có liên quan đến việc chuyển biến cơ cấu của nền kinh tế thông qua quá trình công nghiệp hóa, tăng tổng sản phẩm trong nước và thu nhập đầu người.

Phát triển kinh tế là gì?

Phát triển kinh tế (economic development)quá trình chuyển đổi kinh tế có liên quan đến việc chuyển biến cơ cấu của nền kinh tế thông qua quá trình công nghiệp hóa, tăng tổng sản phẩm trong nước và thu nhập đầu người. Nói chung, các nước đang phát triển được đặc trưng bởi nền sản xuất tự cấp tự túc là chính, chủ yếu là nông nghiệp và mức thu nhập đầu người thấp. Các nước phát triển được đặc trưng bởi các ngành chế biến và dịch vụ lớn, mức thu nhập đầu người cao.

Đầu tư tư bản là yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Đầu tư không nhưng làm tăng năng lực sản xuất hành hóa và dịch vụ của nền kinh tế và năng suất sử dung nguồn lực, mà còn làm tăng tổng cầu và thu nhập quốc dân thông qua tác dụng nhiều mặc của chúng. Sự gia tăng thu nhập quốc dân làm tăng mức tiết kiệm, qua đó cung cấp tài nguyên chính cho quá trình tiếp tục tích lũy tư bản.

Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế

Điều kiện đầu tiên là phải có sự tăng trưởng kinh tế (gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế, nó phải diễn ra trong một thời gian tương đối dài và ổn định).

Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế: thể hiện ở tỷ trọng các vùng, miền, ngành, thành phần kinh tế... thay đổi. Trong đó tỷ trọng của vùng nông thôn giảm tương đối so với tỷ trọng vùng thành thị, tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp tăng, đặc biệt là ngành dịch vụ.

Cuộc sống của đại bộ phận dân số trong xã hội sẽ trở lên tươi đẹp hơn: giáo dục, y tế, tinh thần của người dân được chăm lo nhiều hơn, môi trường được đảm bảo.

Trình độ tư duy, quan điểm sẽ thay đổi. Để có thể thay đổi trình độ tư duy, quan điểm đòi hỏi phải mở cửa nền kinh tế.

Phát triển kinh tế là một quá trình tiến hóa theo thời gian và do những nhân tố nội tại (bên trong) quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên