Học thuật

Phương pháp giao dịch là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương pháp giao dịch (transaction approach) là gì?

Phương pháp giao dịch là gì?

Phương pháp giao dịch (transaction approach) là khái niệm dùng để chỉ dạng lý thuyết số lượng tiền tệ do Newcombob và Fisher đưa ra biểu thị bằng phương trình Fisher (MV+PT).

Phương pháp giao dịch (transaction approach) là khái niệm dùng để chỉ dạng lý thuyết số lượng tiền tệ do Newcombob và Fisher đưa ra biểu thị bằng phương trình Fisher (MV+PT). Dạng này khác với dạng Cambridge ở chỗ tốc độ lưu thông V được trực tiếp đưa vào vế trái của phương trình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên