Tiêu điểm

Quốc hội 'chốt' mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 từ 6-6,5%

(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá việc đặt chỉ tiêu khoảng 6-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022.

Quốc hội 'chốt' mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 từ 6-6,5%

Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chiều nay (12/11), nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được Quốc hội thông qua với 472 đại biểu tán thành, tương ứng 94,59%.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, yận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Nghị quyết cũng tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 đó là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%...

Trước khi Quốc hội thông qua, một số ý kiến cho rằng mức tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5% khó hoàn thành, nên đặt mức tăng trưởng GDP khoảng 5-5,5%.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn của năm 2021 trên nền tăng trưởng thấp (khoảng 2%), bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc đặt chỉ tiêu khoảng 6-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022, do đó, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo.

Tin mới lên