Học thuật

Sở thích trong kinh tế học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sở thích (preference) là gì?

Sở thích trong kinh tế học là gì?

Sở thích (preference) là khái niệm được dùng để chỉ các tình huống trong đó một hàng hóa, biến cố hoặc dự án được ưa thích hơn các hàng hóa, biến cố hoặc dự án khác.

Sở thích (preference) là khái niệm được dùng để chỉ các tình huống trong đó một hàng hóa, biến cố hoặc dự án được ưa thích hơn các hàng hóa, biến cố hoặc dự án khác. Theo nghĩa này, hàm sở thích là cách sắp xếp các sở thích theo thứ tự ưu tiên. Nếu một người thích hàng hóa X hơn hàng hóa Y, chúng ta nói rằng ích lợi mà anh ta thu được từ X lớn hơn ích lợi thu được từ Y.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên