Tài chính

SSI bất ngờ ghi nhận khoản phải thu khó đòi gần 300 tỷ đồng từ một khách hàng

(VNF) - Khách hàng này là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc Bảo Minh.

SSI bất ngờ ghi nhận khoản phải thu khó đòi gần 300 tỷ đồng từ một khách hàng

SSI bất ngờ ghi nhận khoản phải thu khó đòi gần 300 tỷ đồng từ một khách hàng

Quý IV/2018, Công ty Chứng khoán SSI bất ngờ ghi nhận một khoản thu khó đòi có giá trị lên đến 296 tỷ đồng. Đó là khoản phải thu đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc Bảo Minh - khách hàng của SSI.

Phía SSI cho biết, tại thời điểm 31/12/2018, SSI đã thực hiện trình bày giá trị đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ từ khoản mục tài sản ngắn hạn về khoản mục phải thu tiền bán chứng khoán và dự phòng phải thu tiền bán chứng khoán theo quy định.

Khoản phải thu khó đòi từ Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phúc Bảo Minh ghi nhận trong báo cáo tài chính riêng quý IV/2018 của SSI

Một điểm cũng khá đáng chú ý là các khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của SSI hiện trong trạng thái không mấy khả quan.

Cụ thể, SSI đang "tạm lỗ"  khoảng 240 tỷ đồng đối với các khoản đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Chẳng hạn như công ty chứng khoán này đang đầu tư vào cổ phiếu HPG với giá gốc 114 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý cuối năm 2018 thấp hơn, ở mức 99,9 tỷ đồng. Hay như khoản đầu tư vào FPT với giá gốc 190 tỷ đồng hiện có giá trị hợp lý chỉ 169 tỷ đồng.

Nặng nề nhất là khoản đầu tư với giá gốc 191 tỷ đồng vào cổ phiếu ELC, hiện có giá trị hợp lý vỏn vẹn 68 tỷ đồng. Khoản đầu tư 276 tỷ đồng vào GEX hiện cũng chỉ có giá 217 tỷ đồng.

Một điểm đặc biệt khác nữa là năm qua, nợ phải trả của SSI tăng mạnh, lên tới 45% lên 14.604 tỷ đồng (thông qua tăng vay nợ ngắn hạn; tăng các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn; tăng trái phiếu chuyển đổi dài hạn), trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng 8,7% lên 8.863 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn tăng thêm này được "dồn" vào khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12.312 tỷ đồng).

Phía SSI cho biết đây là các khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm (tại ngày 31/12/2018), trong đó có 4.145 tỷ đồng được dùng để đảm bảo cho các khoản vay thấu chi và 7.167 tỷ đồng được dùng để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của công ty.

Điều này một mặt làm tăng chi phí lãi vay (từ 343 tỷ đồng năm 2017 lên 536 tỷ đồng năm 2018), một mặt làm tăng lãi tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi của SSI.

Tin mới lên