Thị trường

Thuế, hải quan đã thanh kiểm tra thế nào trong 6 tháng đầu năm?

(VNF) – Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế và hải quan đã thực hiện hàng vạn cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị truy thu hàng nghìn tỷ đồng.

Thuế, hải quan đã thanh kiểm tra thế nào trong 6 tháng đầu năm?

Ngành thuế và hải quan đã thực hiện hàng vạn cuộc thanh kiểm tra trong 6 tháng qua

Theo Vụ Thanh tra Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm, đối với công tác kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 90 cuộc kiểm tra (gồm 63 cuộc theo kế hoạch và 27 cuộc đột xuất) tại 123 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là hơn 44,66 tỷ đồng. Hiện tại, kết quả truy thu nộp ngân sách nhà nước là trên 26 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra chuyên ngành, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ là 49 cuộc (48 cuộc theo kế hoạch, 1 cuộc đột xuất) tại 49 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu là gần 17 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra sau thông quan đã thực hiện tổng số 3.887 cuộc; quyết định truy thu 861,47 tỷ đồng (trong đó bao gồm xử phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp 142 tỷ đồng; ấn định thuế 719 tỷ đồng); đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước) 756 tỷ đồng.

Công tác điều tra chống buôn lậu các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì bắt giữ 5.838 vụ, với trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 208 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 126 tỷ đồng.

Thuế, hải quan đã thanh kiểm tra thế nào trong 6 tháng đầu năm?

Công tác kiểm tra sau thông quan đã thực hiện tổng số 3.887 cuộc, quyết định truy thu 861,47 tỷ đồng

Đối với ngành thuế, trong 6 tháng, toàn ngành thực hiện 26.151 cuộc thanh kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 188.869 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; thực hiện kiểm tra 829 cuộc kiểm tra nội bộ.

Nội dung thanh tra các doanh nghiệp có khả năng số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá...

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 6.201 tỷ đồng, trong đó: tiền thuế kiến nghị thu hồi là 5.247 tỷ đồng; xử phạt là 954 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách là 3.154 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 829 cuộc kiểm tra (bao gồm 721 cuộc theo kế hoạch và 108 cuộc đột xuất) tại 870 đơn vị.

Số đơn vị phát hiện sai phạm là 188 đơn vị, số tiền thuế sai phạm là 2,7 tỷ đồng. Trong đó, số tiền kiến nghị thu hồi là 2,4 tỷ đồng, kiến nghị khác 283 triệu đồng), số tiền đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là trên 1,3 tỷ đồng...

Tin mới lên