Học thuật

Trợ cấp con là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trợ cấp con (child allowance) là gì?

Trợ cấp con là gì?

Trợ cấp con (child allowance) là trợ cấp của chính phủ cho các gia đình có con, luật thuế thu nhập thường cho phép khấu trừ tiền nuôi con.

Trợ cấp con (child allowance) là trợ cấp của chính phủ cho các gia đình có con, luật thuế thu nhập thường cho phép khấu trừ tiền nuôi con. Mục tiêu ở đây là giảm nhẹ gánh nặng chi phí nuôi con cho các gia đình có con. Ở Anh, tiền nuôi con tăng lên cùng với độ tuổi của con cái phải nuôi. Tuy nhiên, trong chế độ thuế thu nhập lũy tiến, tiền nuôi con tăng lên khi thuế suất cận biên tăng và sự trợ giúp cho các gia đình có thu nhập thấp có thể bằng 0 hoặc không đáng kể. Vì vậy, hiện nay ở Anh người ta đã tách tiền nuôi con khỏi thuế thu nhập và thay bằng trợ cấp con, được trả bằng tiền mặt theo số con.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên