Tài chính

Vinacafe Biên Hòa chia cổ tức 250%

Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (HoSE: VCF) dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

Vinacafe Biên Hòa chia cổ tức 250%

Số tiền Vinacafe Biên Hòa chi ra chia cổ tức lần này lên tới 664,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia lên tới 250%, tương ứng 25.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT và ông Đoàn Quốc Hưng, Tổng giám đốc công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi trả tạm ứng cổ tức.

Ông Sơn và ông Hưng cũng được thực hiện tất cả các thủ tục và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức.

Vinacafe Biên Hòa có vốn điều lệ 265,8 tỷ đồng. Theo đó với đợt chi trả cổ tức lần này, số tiền mà công ty phải chi ra cho cổ đông lên tới 664,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vinacafe Biên Hòa là 1.204 tỷ đồng, theo đó số tiền dùng để trả cổ tức cũng mới chiếm hơn nửa giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Việc chia cổ tức của Vinacafe Biên Hòa sẽ đem lại dòng tiền lớn cho Tập đoàn Masan bởi Công ty TNHH MTV Masan Beverage là cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối tại Vinacafe Biên Hòa.

Masan Beverage hiện là công ty con thuộc Tập đoàn Masan, theo đó, thông qua Masan Beverage, Tập đoàn Masan đang gián tiếp nắm giữ 66,5% cổ phần tại Vinacafe Biên Hòa.

Việc nhận cổ tức từ Vinacafe Biên Hòa sẽ giúp cho Masan sẽ có một khoản doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2020.

Với tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ (gián tiếp qua Masan Beverage), số tiền cổ tức mà Masan dự kiến nhận được sẽ là khoảng 432 tỷ đồng.

Tin mới lên