Tài chính tiêu dùng

VINARE tăng vốn lên hơn 1.507 tỷ đồng

(VNF) - Trong tháng 7/2021, thực hiện chiến lược phát triển vốn đã đề ra, VINARE đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, vốn điều lệ của VINARE sau đợt phát hành sẽ tăng lên 1.507,3 tỷ đồng, tăng hơn 196 tỷ đồng so với mức 1.310,7 tỷ đồng trước khi phát hành.

VINARE tăng vốn lên hơn 1.507 tỷ đồng

Tái bảo hiểm VINARE tăng vốn lên hơn 1.507 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE - HNX: VNR) cho biết tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 1.165 tỷ đồng, hoàn thành 51,8% kế hoạch năm được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 218,2 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch năm. Trong đó cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lần lượt đạt 36,9 tỷ đồng và 181,3 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 mới đây của VINARE đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu thưởng.

Như vậy trong tháng 7/2021, với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE đã chi trả 196,6 tỷ đồng cổ tức đợt này cho cổ đông. Cũng trong tháng 7/2021, thực hiện chiến lược phát triển vốn đã đề ra, VINARE đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó vốn điều lệ của VINARE sau đợt phát hành sẽ tăng lên 1.507,3 tỷ đồng, tăng hơn 196 tỷ đồng so với mức 1.310,7 tỷ đồng trước khi phát hành.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên VINARE thông qua, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 377 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% trên vốn điều lệ mới.

Chủ trương chung của VINARE năm 2021 là tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm. Công ty cũng sẽ từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản phẩm, chương trình tái bảo hiểm, các giải pháp phát triển bền vững).

Cụ thể, đối với lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, năm 2021, VINARE sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: rủi ro thiên tai, bancassurance, các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công…; tiếp tục tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận tái bảo hiểm kỹ thuật và các nghiệp vụ truyền thống có lãi. Đối với lĩnh vực đầu tư, VINARE tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động ủy thác đầu tư và rà soát phân bổ lại tài sản đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quyết định của Bộ Tài chính và quy chế đầu tư của VINARE.

Liên quan đến ngành bảo hiểm, báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm về thị trường bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm 2020.

6 tháng đầu năm 2021, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 29.981 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 66.818 tỷ đồng.

Hiện trên thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm; 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp trên ước đạt 633.757 tỷ đồng (tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng.

Tin mới lên