Học thuật

Công nghệ thích hợp là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu công nghệ thích hợp (appropriate technology) là gì?

Công nghệ thích hợp là gì?

Công nghệ thích hợp (appropriate technology) là việc sử dụng công nghệ thích hợp với điều kiện về nguồn lực trong nước

Công nghệ thích hợp (appropriate technology) là việc sử dụng công nghệ thích hợp với điều kiện về nguồn lực trong nước, ví dụ lao động, nguyên liệu trong nước. Các nước chậm phát triển thường có ít tư bản và nhiều lao động, nên công nghệ thích hợp đối với họ là công nghệ sử dụng nhiều lao động.

Công nghệ thích hợp không đồng nhất với công nghệ hiện đại, vì công nghệ hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lớn – cái mà các nước chậm phát triển thường thiếu. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến vấn đề ô nhiễm, phá hoại môi trường khi sử dụng công nghệ lạc hậu hay máy móc cũ của các nước tư bản.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Căn cứ xác định công nghệ thích hợp

Sự thích hợp của công nghệ không phải là bản chất của bất kỳ công nghệ nào, mà nó nhận được từ hoàn cảnh và mục tiêu được dùng để đánh giá nó.

Hoàn cảnh xác định công nghệ thích hợp dựa vào: Dân số, tài nguyên, kinh tế, công nghệ, môi trường sống, văn hóa - xã hội, chính trị - pháp luật, quan hệ quốc tế

Mục tiêu để đánh giá công nghệ thích hợp là dựa vào các mục tiêu của quốc gia, của ngành, của địa phương, mà xác định, nhưng phải tối đa hiệu quả và tối thiểu hậu quả.

Tin mới lên