Tài chính

Công ty mẹ Hoa Sen báo doanh thu trên 10.000 tỷ trong quý I niên độ 2017

(VNF) – Công ty mẹ Hoa Sen báo doanh thu thuần lên đến 10.440 tỷ đồng trong quý I niên độ 2017, tăng 69% so với quý I niên độ 2016. Mặt khác, các khoản phải thu ngắn hạn của công ty mẹ Hoa Sen tăng mạnh 1.304 tỷ đồng trong quý I niên độ 2017, là nguyên nhân quan trọng khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm khá sâu (-) 1.205 tỷ đồng.

Công ty mẹ Hoa Sen báo doanh thu trên 10.000 tỷ trong quý I niên độ 2017

Doanh thu của công ty mẹ Hoa Sen trong quý I niên độ 2017 vượt 10.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố báo cáo riêng quý I niên độ 2017 từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016, theo đó, doanh thu thuần của công ty mẹ Hoa Sen lên đến 10.440 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ niên độ 2016.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của công ty mẹ Hoa Sen quý I niên độ 2017 duy trì ở mức 92,98%, cao hơn mức 90,81% của quý I niên độ 2016. Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp của công ty mẹ Hoa Sen chỉ tăng 29,1%, từ mức 567 tỷ đồng của quý I niên độ 2016 lên mức 732,7 tỷ đồng của quý I niên độ 2017.

Trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ Hoa Sen tiếp tục tăng trong quý I niên độ 2017 với mức tăng so với cùng kỳ niên độ 2016 lần lượt là 40,9% và 46,3%, thì chi phí lãi vay của công ty mẹ Hoa Sen lại bất ngờ giảm từ mức 49 tỷ đồng xuống mức 42,1 tỷ đồng, tương đương mức giảm 14,1%.

Kết thúc quý I niên độ 2017, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ Hoa Sen đạt mức 311 tỷ đồng, tăng 30,1% so với quý I niên độ 2016.

Hoa Sen Group

Doanh thu thuần quý I niên độ 2017 của công ty mẹ Hoa Sen lên đến 10.440 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ niên độ 2016

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của công ty mẹ Hoa Sen đạt mức 11.593 tỷ đồng, tương đương khoảng nửa tỷ USD. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu tài sản của công ty mẹ Hoa Sen là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt mức 4.038 tỷ đồng, tăng tới 1.304 tỷ đồng so với 3 tháng trước đó, tương đương mức tăng 47,7%.

Việc các khoản phải thu ngắn hạn của công ty mẹ Hoa Sen tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này trong quý I niên độ 2017 bị âm, cụ thể là âm (-) 1.205 tỷ đồng.

Quý I niên độ 2017 cũng chứng kiến động thái đầu tư mạnh mẽ của công ty mẹ Hoa Sen vào các đơn vị khác, trong đó chủ yếu là các công ty con, với tổng mức chi đầu tư trong quý I niên độ 2017 là 376 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư của công ty mẹ Hoa Sen ở mức âm (-) 451 tỷ đồng.

Vì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của công ty mẹ Hoa Sen âm hàng nghìn tỷ đồng nên doanh nghiệp này buộc phải tăng mạnh đi vay để bù đắp dòng tiền. Tổng tiền thu từ đi vay trong quý I niên độ 2017 của công ty mẹ Hoa Sen lên đến 5.005 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc vay là 3.593 tỷ đồng.

Tính hết ngày 31/12/2016, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty mẹ Hoa Sen đạt mức 5.894 tỷ đồng, chiếm 83,4% tổng nợ phải trả trị giá 7.066 tỷ đồng. Với mức vốn chủ sở hữu 4.527 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ Hoa Sen ở mức 1,3 lần, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,56 lần.

Tin mới lên