Học thuật

Dự trữ ẩn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Dự trữ ẩn (hidden reserve) là gì?

Dự trữ ẩn là gì?

Dự trữ ẩn (hidden reserve) là việc đánh giá quá thấp tài sản có hoặc đánh giá quá cao các khoản nợ của công ty trong bản tổng kết tài sản.

Dự trữ ẩn (hidden reserve) là việc đánh giá quá thấp tài sản có hoặc đánh giá quá cao các khoản nợ của công ty trong bản tổng kết tài sản. Chẳng hạn giá trị đất đai và nhà xưởng của một công ty được trình bày trong bảng tổng kết tài sản theo chi phí lịch sử hay chi phí ban đầu, mặc dù giá thị trường hiện hành của những tài sản này có thể cao hơn nhiều. Bởi vậy, nếu chúng được định giá lại để phản ánh đúng giá trị thị trường hiện hành, phần chênh lệch có thể chính thức được sửa đổi trong bản tổng tài sản sẽ là phần dự trữ vốn bổ sung. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên