Tài chính

Fecon: Hứng 'bão giá' nguyên vật liệu, lãi trước thuế quý II giảm 76%, đạt 10 tỷ đồng

(VNF) - Quý II/2022, Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) có sự tăng trưởng khá mạnh về doanh thu, song do chịu "cơn bão giá" nguyên vật liệu, lợi nhuận trước thuế suy giảm so với cùng kỳ.

Fecon: Hứng 'bão giá' nguyên vật liệu, lãi trước thuế quý II giảm 76%, đạt 10 tỷ đồng

Fecon: Hứng 'bão giá' nguyên vật liệu, lãi trước thuế quý II giảm 76%, đạt 10 tỷ đồng

Quý II/2022, doanh thu thuần của FCN đạt 1.039 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và tăng gấp đôi so với quý I/2022.

Do "bão giá" nguyên vật liệu xây dựng và sự gia tăng của chi phí nhân công, trong khi các dự án FCN đã ký kết từ năm 2021 và đầu năm 2022 với đơn giá cố định, nên giá vốn tăng cao hơn dự tính ban đầu. Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 21%, chỉ đạt 106 tỷ đồng.

Trong quý, mặc dù doanh thu tài chính tăng gấp 3, đạt 10 tỷ đồng, song chi phí tài chính tăng quá mạnh (39%) lên 53 tỷ đồng đã khiến kết quả lợi nhuận của FCN chịu thêm lực kéo mạnh.

Kết quả, FCN chỉ có lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả khả quan nếu so sánh với quý I (FCN lỗ trước thuế 1,1 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của FCN đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận gộp đạt 194 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính 6 tháng chịu kết quả âm khi chi phí tài chính tăng mạnh mẽ (49%) lên 100 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính chỉ 21 tỷ đồng, dù đã tăng tới 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình của FCN, chi phí tài chính tăng chủ yếu do phát sinh tăng chi phí lãi vay của công ty con - Công ty Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng. 6 tháng đầu năm trước, chi phí lãi vay này được vốn hóa vào chi phí đầu tư dự án nhưng 6 tháng đầu năm nay, đó lại là chi phí trong kỳ khi dự án đã đi vào hoạt động thương mại.

Bởi vậy, kết 6 tháng, FCN chỉ có lợi nhuận trước thuế 9 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của FCN đạt 7.774 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu kỳ. Chất lượng tài sản được cải thiện mạnh với việc khống chế tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho ở mức hợp lý, lần lượt đạt 36% (2.800 tỷ đồng) và 21% (1.687 tỷ đồng)

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý II/2022 là 4.361 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ vay có mức tăng nhẹ (6%), lên 2.624 tỷ đồng; trong đó vay ngắn hạn 1.480 tỷ đồng, tăng 11%, vay dài hạn 1.144 tỷ đồng, gần như không đổi.

Vốn chủ sở hữu của FCN đạt 3.413 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu do đó giảm xuống 1,27 lần, một mức khá lý tưởng với doanh nghiệp xây dựng.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 153 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả và tăng trả lãi vay. Dòng tiền đầu tư âm 382 tỷ đồng, do FCN tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, hoạt động vay – trả đã giảm bớt quy mô so với cùng kỳ, xuống 1.547 tỷ đồng/1.347 tỷ đồng.

Tin mới lên