Tài chính

HBC: Mục tiêu 2018 doanh thu đạt 20.680 tỷ, lãi sau thuế 1.068 tỷ, cổ tức 15%

(VNF) - Năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) đặt mục tiêu doanh thu 20.680 tỷ đồng, tăng 28,9% so với kết quả năm 2017; lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng, tăng 24,3% so với kết quả năm 2017; cổ tức 15%.

HBC: Mục tiêu 2018 doanh thu đạt 20.680 tỷ, lãi sau thuế 1.068 tỷ, cổ tức 15%

HBC đặt kế hoach lãi sau thuế năm 2018 là 1.068 tỷ đồng

Năm 2018, HBC sẽ phát hành 3,25 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 1/1/2018 với điều cán bộ công nhân viên làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

HBC cũng dự kiến phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với số lượng tối đa 25% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Cổ phiếu phát hành là loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 3 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Thời gian phát hành là sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017; mục đích phát hành là tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT HBC cũng trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2017, HBC đạt doanh thu thuần 16.037 tỷ đồng, vượt 0,2% so với kế hoạch và tăng 48,9% so với năm 2016; lãi ròng đạt 859,2 tỷ đồng, vượt 3,8% so với kế hoạch và tăng 51,5% so với năm 2016.

Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 là 823 tỷ đồng. Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát là 6,8 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) là 64,9 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% là 649 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại sau phân phối là 57,4 tỷ đồng.

Tin mới lên