Tài chính

HDG: Chi phí giảm mạnh, lãi trước thuế 6 tháng tăng gấp đôi cùng kỳ

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) báo lãi trước thuế 51 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

HDG: Chi phí giảm mạnh, lãi trước thuế 6 tháng tăng gấp đôi cùng kỳ

Theo báo cáo hợp nhất, quý II/2018, doanh thu thuần của HDG đạt 382,8 tỷ đồng, giảm 35%; lợi nhuận gộp đạt 113 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Trong quý, HDG ghi nhận 8,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm một nửa. Các khoản chi phí cũng có mức giảm đáng kể như: chi phí tài chính 20,3 tỷ đồng, giảm 46%; chi phí bán hàng 44 tỷ đồng, giảm 67%

Kết thúc quý II/2018, HDG lãi trước thuế 14,3 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HDG đạt 608 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận gộp đạt 210 tỷ đồng, giảm 25%.

Dù lợi nhuận gộp giảm đáng kể nhưng với 21 tỷ đồng doanh thu tài chính và sự suy giảm của các khoản chi phí (chi phí tài chính giảm 45%, chi phí bán hàng giảm 64%), lợi nhuận trước thuế 6 tháng của HDG vẫn tăng 2,3 lần, đạt 51 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HDG đạt 9.604 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 5.619 tỷ đồng, tăng 14%; tài sản dài hạn là 3.985 tỷ đồng, tăng 13%.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn là 1.345 tỷ đồng, tăng 24%; hàng tồn kho 3.684 tỷ đồng, tăng 22%; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.475 tỷ đồng, tăng 40%.

Nợ phải trả của HDG tại ngày 30/6/2018 là 7.433 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản “người mua trả tiền trước dài hạn” (từ 3.274 tỷ đồng lên 4.279 tỷ đồng).

Tổng nợ vay tăng 13%, lên 2.121 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 324 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.797 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HDG là 2.170 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,4 lần.

Tin mới lên