Tài chính

Hưng Thịnh Incons: Năm 2018 lãi trước thuế 282 tỷ đồng, hệ số nợ giảm xuống 5,3 lần

(VNF) – Kết thúc năm 2018, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) lãi trước thuế 232,8 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước.

Hưng Thịnh Incons: Năm 2018 lãi trước thuế 282 tỷ đồng, hệ số nợ giảm xuống 5,3 lần

Hưng Thịnh Incons lãi trước thuế 282 tỷ đồng

Theo báo cáo hợp nhất quý IV/2018, doanh thu thuần hợp nhất cả năm của HTN  đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 334 tỷ đồng, tăng 1,8 lần.

Trong năm, doanh thu tài chính khá èo uột, chỉ đạt hơn 1,1 tỷ đồng, trong khi năm trước lên tới 18 tỷ đồng. Các loại chi phí cũng có mức tăng mạnh: chi phí tài chính tăng gấp đôi (lên 46,8 tỷ đồng), chi phí quản lí tăng 59% (lên 57 tỷ đồng). Dù vậy, kết thúc năm 2018, HTN vẫn báo lãi trước thuế 232,8 tỷ đồng, tăng 66% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HTN là 3.876 tỷ đồng, tăng thêm 25 tỷ đồng so với đầu kì. Tài sản ngắn hạn chiếm 96% tổng tài sản, đạt 3.714 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 161 tỷ đồng.

77% tổng tài sản của HTN là khoản phải thu và hàng tồn kho. So với đầu kì, các khoản này có sự suy giảm nhẹ.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HTN là 3.267 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu kì. Nợ ngắn hạn chiếm 96% tổng nợ và tăng 8%, đạt 3.150 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn của HTN trong năm đã tăng 1,7 lần, lên 875 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HTN là 609 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu kì. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 5,3 lần. So với năm trước, hệ số nợ của HTN đã giảm đáng kể (năm 2017, hệ số nợ là 7 lần)

Tin mới lên