Tài chính

IPO Becamex IDC: Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối

(VNF) – Theo phương án vừa được phê duyệt, Nhà nước vẫn sẽ giữ tỷ lệ cổ phần chi phối 51% tại Becamex IDC sau khi tiến hành IPO, đồng nghĩa, phải qua ít nhất một đợt thoái vốn nữa, Becamex IDC mới đưa được tỷ lệ cổ phần nhà nước xuống dưới 50% theo Quyết định 58 của Thủ tướng Chính phủ.

IPO Becamex IDC: Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối

Nhà nước sẽ nắm 51% vốn điều lệ của Becamex IDC, bán đấu giá công khai 23,63% vốn điều lệ và bán cho nhà đầu tư chiến lược 25% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 849/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC).

Theo nội dung quyết định, hình thức cổ phần hóa Becamex IDC là giữ nguyên phần vốn Nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Vốn điều lệ của Becamex IDC sau khi cổ phần hóa dự kiến là 13.170 tỷ đồng, tương đương 1.317.000.000 cổ phần.

Về cơ cấu cổ phần, cổ phần Nhà nước nắm giữ sau khi cổ phần hóa là 671.670.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai là 311.207.100 cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 329.250.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

Còn lại 4.936.700 cổ phần, tương đương 0,37% vốn điều lệ sẽ được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp.

Vẫn theo quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO), điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phân lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Về chi phí cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, Becamex IDC quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Về cổ đông chiến lược, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược phải đảm bảo các điều kiện ràng buộc nhà đầu tư gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước tại Becamex IDC theo đúng quy định tại Quyết định 58 và phải hoàn thành trước năm 2020.

Tin mới lên