Tài chính

Masan Consumer (MCH): Mục tiêu lãi đến 6.800 tỷ đồng năm 2022, dự kiến không chia cổ tức năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, HoSE: MCH) vừa công bố tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2022.

Masan Consumer (MCH): Mục tiêu lãi đến 6.800 tỷ đồng năm 2022, dự kiến không chia cổ tức năm 2021

Masan Consumer (MCH): Mục tiêu lãi đến 6.800 tỷ đồng năm 2022, dự kiến không chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Masan Consumer đạt 27.774 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng 20,2% lên mức 5.526 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.442 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Masan Consumer còn 6.817 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 22 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 3.560 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Masan Consumer đặt mục tiêu đạt 32.500 đến 38.000 tỷ đồng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 5.900 đến 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty ước đạt 5.800 đến 6.700 tỷ đồng.

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ghi nhận việc Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông (mức chia 0%).

Đối với phương án tạm ứng cổ tức năm 2022, Masan Consumer trình Đại hội cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Đồng thời phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền để quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức, bao gồm có hoặc không việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức và mức tạm ứng cho cổ đông…

Bên cạnh đó, Masan Consumer trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thời điểm phát hành trong năm 2022 hoặc 4 tháng đầu năm 2023. Số lượng phát hành tối đa 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty, tức dưới 7,26 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành là 85.000 đồng/cp.

Tin mới lên