Học thuật

Robert Solow là ai? Mô hình Robert Solow

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Robert Solow (1914-) là ai? Mô hình Robert Solow.

Robert Solow là ai? Mô hình Robert Solow

Solow, Robert (1914-) là người được nhận giải thưởng Nôben về kinh tế năm 1987 về những cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế.

Robert Solow là ai?

Robert Solow (1914-) là người được nhận giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1987 về những cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế. Solow đã cống hiến cho lý thuyết tăng trưởng kinh tế và bổ sung vào kho tàng kiến thức của chúng ta về nguồn gốc của mức tăng thu nhập đầu người, về phương pháp phân tích có hệ thống đối với thị trường cũng như lý thuyết về tư bản và lãi suất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mô hình Robert Solow 

Mô hình Robert Solow (1956) có luận điểm cơ bản là việc tăng vốn sản xuất chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn mà không ảnh hưởng trong dài hạn, tăng trưởng sẽ đạt trạng thái dừng. Một nền kinh tế có mức tiết kiệm cao hơn sẽ có mức sản lượng cao hơn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn (tăng trưởng kinh tế bằng 0).

Tin mới lên