Tài chính

SJS, Bluechip một thuở bị nhắc nhở về việc lùi thanh toán cổ tức lần thứ 4

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nhắc nhở về việc chậm trả cổ tức đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE).

SJS, Bluechip một thuở bị nhắc nhở về việc lùi thanh toán cổ tức lần thứ 4

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SJS trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Cụ thể, HOSE đã nhận được thông báo của công ty về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt lần thứ 4 vào ngày 30/9/2019 thay vì ngày 15/4/2019 như đã thông báo do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông và về vấn đề, HOSE đã có công văn nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Đáng chú ý, công ty tiếp tục ban hành Nghị quyết hội đồng quản trị số 23/NQ-CT-HĐQT ngày 17/4/2019 thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ là 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu và chốt sanh sách cổ đông vào ngày 6/5/2019.

HOSE cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 4 ĐIều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13: "cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên…" Như vậy, SJS đã chậm trễ trong việc chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 so với quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HOSE nhắc nhở công ty nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông và đối với việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/5 tới để trả cổ tức năm 2017, HOSE yêu cầu công ty bổ sung văn bản giải trình về việc đảm bảo nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã thông báo.

Theo báo cáo thường niên năm 2018, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 546 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch, tỷ lệ cổ tức 10%. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của công ty là 6.451 tỷ đồng.

Cách đây 10 năm, SJS là một trong những cổ phiếu "bluechip" được quan tâm nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tin mới lên