Tiêu điểm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế'

(VNF) - "Quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế'

Hôm nay (28/9), Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu ra 6 vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Một là cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ Quân đội.

Những yếu tố đó là: quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng. Do vậy, quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến  là "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. 

Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là Đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn…

"Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Vấn đề thứ hai là tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cụ thể, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan toả trong toàn quân và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định kỷ luật là sức mạnh của quân đội, vì thế phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vấn đề thứ ba là đặc biệt coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại", Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hoá dân tộc, bản chất giai cấp của quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ;

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất";

Đồng thời, chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. 

Trước đòi hỏi của tình hình mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, quân đội phải đi đầu đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội.

Vấn đề thứ bốn là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương.

Theo đó, chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hoá giải nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Vấn đề thứ năm là phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;

Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia, đủ khả năng huy động ứng phó có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh;

Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại và giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục phối hợp toàn diện, chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với Công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Vấn đề thứ sáu là thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa.

Theo đó, quân đội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội;

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và phát triển kinh tế - xã hội;

Đáng chú ý, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. 

"Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, tới đây quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự 'Bộ đội Cụ Hồ'", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa;

Tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước...

Tin mới lên