Học thuật

Tổng chi tiêu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng chi tiêu (aggregate expenditure) là gì?

Tổng chi tiêu là gì?

Tổng chi tiêu (aggregate expenditure) Tổng chi tiêu (E) là tổng các khoản chi tiêu để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong nền kinh tế.

Tổng chi tiêu (aggregate expenditure) Tổng chi tiêu (E) là tổng các khoản chi tiêu để mua hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong nền kinh tế. Vì tổng mức chi tiêu thực hiện (EA) phải bằng giá trị sản lượng (GDP) và tổng mức chi tiêu sự kiến (EP) chính là tổng cầu (AD), nên chúng ta có thể viết :

EA= CA+IA+GA+XA-MA= GDP

EP= CP+IP+GP+XP-MP= AD

Trong đó CA, IA, GA, XA, MA  là mức thực hiện của chi tiêu cho tiêu dùng, đầu tư, mua hàng của chính phủ, xuất khẩu và nhập khẩu, cò Cp, Ip, Gp, Mp là các đại lượng dự kiến tương ứng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhiều trường phái tư duy khác nhau sử dụng các thành phần khác nhau để đưa ra Tổng chi tiêu. Trường phái kinh tế lớn của các nhà kinh tế học cổ điển và Keynes sử dụng các thành phần sau:

 • Chi tiêu tiêu dùng (C)
  Khoản này đề cập đến mức tiêu thụ hộ gia đình trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng tiêu thụ hộ gia đình có thể được chia thành hai phần, đó là: Tiêu dùng tự động và tiêu dùng dẫn dụ. Tự tiêu dùng đề cập đến số lượng tiêu thụ bất kể số tiền thu nhập, do đó, ngay cả khi thu nhập bằng không, tiêu dùng tự động sẽ là tổng tiêu dùng. Tiêu dùng dẫn dụ đề cập đến mức độ tiêu thụ phụ thuộc vào mức thu nhập.
 • Y = Thu nhập
 • Đầu tư (I)
  Đầu tư là số tiền chi tiêu đối với hàng hóa vốn. Đầu tư đề cập đến chi phí đối với hàng hóa dự kiến ​​sẽ mang lại lợi nhuận hoặc tăng giá trị của riêng họ theo thời gian. Chi phí đầu tư có thể được chia thành hai phần, đầu tư có kế hoạch và đầu tư không có kế hoạch. Về lâu dài, tổng của sự khác biệt trong khoản đầu tư không được dự tính sẽ bằng không khi nền kinh tế tiếp cận trạng thái cân bằng.
 • Chi tiêu Chính phủ: (G)
  Chính phủ có thể chi tiêu về cơ sở hạ tầng, do đó tăng tổng chi tiêu trong nền kinh tế như Keynes đã nêu. Các khoản trợ cấp thu nhập (chẳng hạn như trợ cấp hưu bổng và trợ cấp thất nghiệp) KHÔNG được bao gồm trong G vì điều đó có nghĩa là con số này đang được tính 2 lần.
 • Xuất khẩu ròng: (NX)
  Trong một nền kinh tế mở, tổng chi tiêu của nền kinh tế cũng bao gồm các thành phần của xuất khẩu ròng là tổng xuất khẩu trừ tổng nhập khẩu. 
Tin mới lên