Học thuật

Trái phiếu không mua lại là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trái phiếu không mua lại (irredeemable bond) là gì?

Trái phiếu không mua lại là gì?

Trái phiếu không mua lại (irredeemable bond) là chứng khoán tài chính được phát hành vô thời hạn và người phát hành không mua lại.

Trái phiếu không mua lại (irredeemable bond) là chứng khoán tài chính được phát hành vô thời hạn và người phát hành không mua lại. Trong trường hợp này, người mua được hưởng một mức lợi tức hàng năm vĩnh viễn. Để lấy lại vốn gốc, người mua phải bán trái phiếu cho người khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trái phiếu không mua lại là khoản nợ không có ngày hoặc thời gian đáo hạn cụ thể. Cơ quan hoặc tổ chức phát hành trả lãi suất quy định định kỳ nhưng không cung cấp dữ liệu về thời điểm khoản tiền gốc sẽ được trả lại. Trong nhiều trường hợp, tiền gốc không bao giờ được trả. Kho bạc nhà nước Hoa Kỳ không phát hành trái phiếu không mua lại. Nhưng chính phủ các quốc gia khác và chính quyền tiểu bang và địa phương có phát hành, thường là trái phiếu hoặc trái khoán, cũng giống như các công ty. Một tên khác cho trái phiếu không mua lại là perpetual debt or consol bond.

 

Tin mới lên