Học thuật

Tài sản tín thác là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tài sản tín thác (trusts) là gì?

Tài sản tín thác là gì?

Tài sản tín thác (trusts) là tài sản do những người quản lý tín thác thay mặt một cá nhân hoặc nhóm người nắm giữ và quản lý.

Tài sản tín thác (trusts) là tài sản do những người quản lý tín thác thay mặt một cá nhân hoặc nhóm người nắm giữ và quản lý. Khi những tài sản này được người quản lý  tín thác nắm giữ, người được hưởng không có quyền quản lý chúng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tài sản tín thác thường gắn liền với chiến lược lập kế hoạch được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản và giảm trách nhiệm pháp lý về thuế. Một số tín thác cũng có thể bảo vệ tài sản trong trường hợp phá sản hoặc kiện tụng.

Người được ủy thác được yêu cầu quản lý tài sản tín thác theo mong muốn của người ủy thác và đem lại lợi ích tốt nhất của người thụ hưởng. Người được ủy thác có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức tài chính như một ngân hàng. Dù người được ủy thác đóng vai trò như thế nào đi chăng nữa, cá nhân hoặc tổ chức phải tuân thủ các quy tắc và luật cụ thể điều chỉnh chức năng của bất kỳ loại tín thác nào được tạo ra.

 

Tin mới lên