Tài chính

Đất Xanh: Quý II lãi trước thuế 340 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm một nửa

(VNF) – Kết quả kinh doanh quý II/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) khá tươi sáng với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tính bằng lần so với cùng kỳ năm trước.

Đất Xanh: Quý II lãi trước thuế 340 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng giảm một nửa

Quý II/2018, doanh thu thuần của DXG đạt 763,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần; lợi nhuận gộp đạt 533,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 8,5 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 4 tỷ đồng; lãi khác 6 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí tăng mạnh: chi phí lãi vay tăng 3,5 lần, đạt 36,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng 92,8 tỷ đồng, tăng 48%; chi phí quản lý 82 tỷ đồng, tăng 43% nhưng lợi nhuận trước thuế quý II của DXG vẫn tăng 3,47 lần so với cùng kỳ, đạt 340 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DXG đạt 1.947 tỷ đồng, tăng 2,2 lần; lợi nhuận gộp đạt 1.036 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm trước.

Nhờ kết quả tốt trong quý I, doanh thu tài chính 6 tháng đạt 173 tỷ đồng, tăng 5,6 lần, giúp đưa lợi nhuận trước thuế 6 tháng cán mốc 813 tỷ đồng, tăng 2,4 lần.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của DXG là 12.417 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 10.479 tỷ đồng, tăng 18,5%; tài sản dài hạn là 1.938 tỷ đồng, tăng 36%.

Cơ cấu tài sản của DXG đáng chú ý với lượng tiền gửi ngân hàng sụt giảm một nửa so với đầu năm, còn 957 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn có mức tăng đáng kể, tăng 65,8%, lên 5.706 tỷ đồng. Tồn kho là 3.711 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của DXG tại ngày 30/6/2018 là 7.200 tỷ đồng, tăng 28,3% so với đầu năm. Khoản vay ngắn hạn có mức tăng 37% lên  903 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của DXG là 5.217 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,38 lần.

Tin mới lên