Học thuật

Hiệu ứng tiếp cận là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hiệu ứng tiếp cận (availability effects) là gì?

Hiệu ứng tiếp cận là gì?

Hiệu ứng tiếp cận (availability effects) là ảnh hưởng do những thay đổi của lượng tín dụng có thể nhận được (tiếp cận) gây ra, khác với những ảnh hưởng do giá cả (tức lãi suất) gây ra.

Hiệu ứng tiếp cận (availability effects) là ảnh hưởng do những thay đổi của lượng tín dụng có thể nhận được (tiếp cận) gây ra, khác với những ảnh hưởng do giá cả (tức lãi suất) gây ra. Ảnh hưởng này xuất hiện khi những lý do thể chế hay các trục trắc khác trên thị trường vốn mà người ta buộc phải điều tiết khả năng nhận được tín dụng bằng các công cụ phi giá cả. Ví dụ các ngân hàng hạn chế cho vay bằng cách định mức tín dụng

Cơ quan có trách nhiệm về tiền tệ có thể sử dụng các yếu tố thể chế để tác động vào điều kiện cho vay trong các khu vực quan trọng của thị trường vốn

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên