Tài chính

Hòa Bình (HBC) đặt mục tiêu lợi nhuận gần 22.000 tỷ đồng vào năm 2032

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/8 tại TP. HCM.

Hòa Bình (HBC) đặt mục tiêu lợi nhuận gần 22.000 tỷ đồng vào năm 2032

Hòa Bình (HBC) lên kế hoạch doanh thu 437.500 tỷ đồng, lợi nhuận gần 22.000 tỷ đồng vào năm 2032.

Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022.

Tại đại hội, HBC cũng sẽ trình bày chiến lược kinh doanh của tập đoàn trong 10 năm tới và xin ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ ban điều hành, cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào việc đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Theo đó, HBC đặt mục tiêu đạt doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.

Bên cạnh đó, công ty cũng sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty, trong đó, đáng chú ý có nội dung điều lệ được bổ sung về người điều hành.

Cụ thể, theo nội dung trước điều chỉnh, người điều hành công ty bao gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của điều lệ công ty.

Theo nội dung sau điều chỉnh của HBC, người điều hành công ty bao gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thường trực, các phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính, kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của điều lệ công ty.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/4, Công ty thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 74 triệu cổ phiếu, giá phát hành ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của HBC đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt 134 tỷ đồng, thấp hơn 31% so với quý cũ trong tình trạng chi phí giá vốn có mức tăng cao hơn doanh thu thuần. Tương ứng, biên lãi gộp giảm từ 6,1% xuống còn 3,3%.

Doanh thu tài chính của HBC trong quý đạt 183 tỷ đồng, tăng mạnh 2,8 lần so với cùng kỳ; chi phí tài chính cũng tăng lên 142 tỷ đồng, tức 78% so với quý II/2021. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 26% lên 130 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HBC giảm 14% so với cùng kỳ xuống 50 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 7.063 tỷ đồng doanh thu thuần và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và giảm 10% so với cùng giai đoạn 2021.

Trong năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 17,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên