Học thuật

Kỳ vọng hành vi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Kỳ vọng hành vi (behavioural expectations) là gì?

Kỳ vọng hành vi là gì?

Kỳ vọng hành vi (behavioural expectations) Quan điểm về sự hình thành kỳ vọng dựa trên các yếu tố xã hội và tâm lý.

Kỳ vọng hành vi (behavioural expectations) là quan điểm về sự hình thành kỳ vọng dựa trên các yếu tố xã hội và tâm lý. Nó nhấn mạnh vai trò của mối liên hệ giữa các cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng. Xét về bản chất, khái niệm này không chặt chẽ bằng khái niệm kỳ vọng thích nghi và kỳ vọng hợp lý.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mặc dù định nghĩa về kỳ vọng hành vi và quy tắc thường được sử dụng thay thế cho nhau, chúng thực sự đề cập đến những thứ khác nhau. Những kỳ vọng về hành vi có thể được định nghĩa là mục tiêu chung cho hành vi hoặc cách thức chung mà chúng ta muốn ai đó đi theo. Chúng có vai trò như là sự hướng dẫn cho hành vi và áp dụng cho tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn hướng đến. 

Tin mới lên