Tài chính

Nợ thuế lên tới 83.000 tỷ đồng, cục trưởng cũng phải đi đòi nợ

Cục thuế phân công, giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế cho từng lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ tham gia quản lý nợ thuế.

Nợ thuế lên tới 83.000 tỷ đồng, cục trưởng cũng phải đi đòi nợ

Nợ thuế lên tới 83.000 tỷ đồng, cục trưởng cũng phải đi đòi nợ. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổng số tiền thuế nợ do cơ quan thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 30/9/2018 là 82.961 tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó nhóm tiền thuế nợ có khả năng thu là 48.019 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,9% tổng số tiền thuế nợ, tăng 15,1% so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu là 34.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,1% tổng số tiền thuế nợ, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2017.

Cơ quan thuế cho biết hầu hết các địa phương số nợ đọng thuế tăng so với thời điểm ngày 31/12/2017. Số nợ thuế tăng cao nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan còn do nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan quản lý thu có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu tích cực trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, một số cục thuế, chi cục thuế chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm, chưa thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý nợ, chưa chỉ đạo ráo riết, kịp thời và tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế và xử lý nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý...

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do cơ quan thuế chưa làm các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ xóa nợ thuế đối với khoản nợ không còn khả năng thu hồi theo quy định của Luật Quản lý thuế, dẫn đến tình trạng nợ thuế trên địa bàn một số địa phương còn khá cao và kéo dài, ngày càng phức tạp, nhất là ở một số thành phố lớn.

Để tăng cường xử lý nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định 1914/QĐ-TCT về việc ban hành phương án xử lý nợ đọng ngành thuế quản lý với mục tiêu triển khai quyết liệt trong toàn ngành thuế các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Đáng lưu ý, cơ quan thuế tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo đó, các nội dung đáng chú ý Tổng cục Thuế tăng cường chỉ đạo, giám sát các cục thuế thực hiện đầy đủ công tác đôn đốc nợ, xử lý nợ, cưỡng chế nợ, công khai thông tin người nợ thuế.

Cục thuế, chi cục thuế phân công giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế, cụ thể: Cục thuế phân công, giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế cho từng lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ tham gia quản lý nợ thuế, gắn trách nhiệm thực hiện xử lý nợ thuế với việc bình xét thi đua.

Định kỳ hàng tuần giao ban kiểm điểm, đánh giá, nắm bắt tình hình xử lý nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế kịp thời chỉ đạo. Trong đó, đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn trên địa bàn (kể cả các trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế), cục thuế, chi cục thuế tổ chức phân công làm việc với từng doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì mời thêm thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế làm việc để đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Theo đó, việc phân công đôn đốc thu nợ được thực hiện như sau: Cục trưởng cục thuế được giao chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng của 547 đơn vị nợ 14.396 tỷ đồng; Phó cục trưởng cục thuế chịu trách nhiệm 899 đơn vị nợ 4.100 tỷ đồng; Các phòng thuộc văn phòng cục 15.360 đơn vị 6.830 tỷ đồng; Khối các chi cục thuế 160.628 đơn vị nợ 16.326 tỷ đồng.

Đối với nhóm nợ có khả năng thu, phương án do ngành thuế đưa ra chỉ rõ các giải pháp thực hiện khác nhau đối với 3 nhóm nợ đọng: thực hiện các biện pháp đôn đốc thu tiền thuế nợ; thực hiện các biện pháp cưỡng chế; thực hiện công khai thông tin người nộp thuế.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đưa ra các giải pháp chi tiết đối với việc xử lý các khoản nợ thuế đang xử lý và các khoản tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh; rà soát phân loại tiền nợ thuế chính xác, đúng quy định; xử lý các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách; phối hợp với các cơ quan chưc năng ở địa phương để xử lý nợ đọng thuế.

Tin mới lên