Học thuật

Phân tích liên ngành là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phân tích liên ngành (interindustrial analysis or inputs – outputs analysis) là gì?

Phân tích liên ngành là gì?

Phân tích liên ngành hay phân tích đầu vào – đầu ra (interindustrial analysis or inputs – outputs analysis) là nghiên cứu và tính toán các mối quân hệ mang tính cơ cấu giữa các ngành sản xuất trong nền kinh tế.

Phân tích liên ngành hay phân tích đầu vào – đầu ra (interindustrial analysis or inputs – outputs analysis) là nghiên cứu và tính toán các mối quân hệ mang tính cơ cấu giữa các ngành sản xuất trong nền kinh tế. Phương pháp này do Wassily Leontief (1906) đưa ra để tính toán mức đầu vào nhân tố cần thiết của các ngành khác nhau khi muốn đạt được một mức sản lượng (đầu ra) nhất định. Mỗi ngành trong nền kinh tế sử dụng đầu vào từ các ngành sản xuất khác như nguyên liệu, hàng hóa và dịch vụ trung gian hay lao động để sản xuất ra một khối lượng sản phẩm cuối cùng nhất định.

Sự phụ thuộc giữa các ngành rất phức tạp. Không có ngành nào trong nền kinh tế, chẳng hạn ngành than, sản xuất  sản phẩm phục vụ cho các ngành khác mà không cần tới đầu vào từ các ngành khác. Chẳng hạn, ngành điện cần có than và sản phẩm của các ngành khác để sản xuất điện và ngành than cần có điện và sản phẩm của các ngành khác để sản xuất than.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên