Học thuật

Phố Wall là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu là Phố Wall (Wall Street) gì?

Phố Wall là gì?

Phố Wall (Wall Street) là địa điểm đặt thị trường chứng khoán New York, là biểu tượng của hoạt động buôn bán cổ phiếu và trái phiếu vì các nhà buôn chứng khoán cũng như nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán khác có trụ sở ở đây.

Phố Wall (Wall Street) là địa điểm đặt thị trường chứng khoán New York, là biểu tượng của hoạt động buôn bán cổ phiếu và trái phiếu vì các nhà buôn chứng khoán cũng như nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán khác có trụ sở ở đây. Nói chung hơn, phố Wall được coi là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Dần dà người ta hiểu phố Wall (Wall Street) ở một nghĩa rộng hơn, như là thị trường tài chính (financial markets) của nước Mỹ. Ở nghĩa này phố Wall ám chỉ những quyền lợi tài chính của những công ty đặt trụ sở ở New York.

Phố Wall ám chỉ những thị trường chứng khoán nằm ở đường Wall và nhiều đường xung quanh trong khu tài chính New York, quan trọng nhất là “Sở giao dịch chứng khoán New York” (New York Stock Exchange), NASDAQ, “Sở giao dịch hàng hoá New York” (NYMEX hay New York Mercantile Exchange), “Phòng Thương mại New York” (NYBOT hay New York Board Of Trade), và trước đây là “Sở giao dịch chứng khoán của Mỹ” (AMEX hay American Stock Exchange).

Khi chỉ số Dow Jones tuột dốc và đặc biệt khi hệ thống tài chính ngân hàng ở Mỹ gặp khó khăn, tất cả các chỉ số thị trường chứng khoán trên thế giới đều tuột dốc. Vấn đề của phố Wall biến thành vấn đề của thế giới.

 

Tin mới lên