Học thuật

Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản (capital transfer tax) là gì?

Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản là gì?

Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản (capital transfer tax) là loại thuế đánh vào của cải khi chúng được chuyển quyền sở hữu.

Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản (capital transfer tax) là loại thuế đánh vào của cải khi chúng được chuyển quyền sở hữu. Ở Anh, nó bắt đầu có hiệu lực từ năm 1974 cho đến khi được thay bằng thuế trước bạ và được đổi tên thành thuế thừa kế vào năm 1986. Thuế chuyển quyền sở hữu tài sản bao gồm hai loại thuế là thuế tặng phẩm và thuế thừa kế. Từ năm 1986, tặng phẩm không bị đánh thuế nữa, trừ trường hợp nó được trao cho ai đó trong vòng 7 năm trước khi chết. Luật thuế cũng đưa ra nhiều trường hợp miễn giảm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên