Học thuật

Rủi ro hệ thống là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Rủi ro hệ thống (systematic risk) là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống (systematic risk) là bộ phận cấu thành tổng mức rủi ro trong nội bộ mô hình định giá tài sản.

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống (systematic risk) là bộ phận cấu thành tổng mức rủi ro trong nội bộ mô hình định giá tài sản. Nó gắn với việc nắm giữ một chứng khoán hoặc cơ cấu chứng khoán có mối liên hệ xác định, nếu xét trên phương diện sự biến thiên của tất cả các lợi tức chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Mối liên hệ xác định (hay lượng hóa được) này được gọi là hệ số bêta.

Hệ số bêta cho biết mức phản ứng của lợi tức do một chứng khoán cụ thể đem lại đối với những thay đổi trong một số thị trường nhất định, ví dụ chỉ số bình quân Dow Jones. Các công trình nghiên cứu nhằm lượng hóa hệ số bêta cho thấy có mối liên hệ tuyến tính giữa sự biến động của một chứng khoán và sự biến động của thị trường nói chung.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Có rất nhiều loại rủi ro là nguồn gốc khiến mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán không xảy ra đúng như dự đoán của nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong đầu tư chứng khoán người ta thường phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống. Rủi ro có hệ thống hay rủi ro thị trường là loại rủi ro tác động tới toàn bộ thị trường hoặc hầu hết các loại chứng khoán. Loại rủi ro này chịu tác động của các điều kiện kinh tế chung như lạm phát, sự thay đổi tỷ giá hối đoái, lãi suất v.v., đó là các yếu tố nằm ngoài công ty, không thể kiểm soát được.

Rủi ro không hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đến một chứng khoán hoặc một nhóm nhỏ các chứng khoán. Loại rủi ro này do các yếu tố nội tại của công ty gây ra và nó có thể kiểm soát được.

Tin mới lên