Học thuật

Sản phẩm quốc dân ròng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm quốc dân ròng (net national product - NNP) là gì?

Sản phẩm quốc dân ròng là gì?

Sản phẩm quốc dân ròng (net national product - NNP) là hiệu của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trừ khấu hao hay tiêu hao tư bản (D).

Sản phẩm quốc dân ròng là gì?

Sản phẩm quốc dân ròng (net national product - NNP) là hiệu của tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trừ khấu hao hay tiêu hao tư bản (D). Như vậy, chỉ tiêu này tính đến thực tế là có một phần trong khối lượng tư bản của đất nước được sản xuất từ những năm trước, nhưng bị hao mòn trong quá trình sản xuất ra sản lượng của năm hiện hành.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sản phẩm quốc dân ròng (net national product - NNP) là giá trị ròng của sản phẩm trong một năm cụ thể nào đó mà có thể tiêu dùng không có khấu trừ đi phần giá trị mà có thể tiêu dùng trong tương lai. Việc để ra một phần của NNP vào đầu tư sẽ giúp cho việc tăng trưởng của luồng vốn và việc tiêu dùng được nhiều sản phẩm hơn trong tương lai.

Như đã biết các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất. Sau khi tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp phải bù đắp ngay phần hao mòn này chúng không trở thành nguồn thu nhập cá nhân, xã hội và không tham gia vào quá trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.

Như vậy, suy cho cùng, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP: tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu ròng mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân và những bộ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng, ta có:

NNP = GNP - De

De: (khấu hao) [Depeprecciation]

Tuy nhiên, việc xác định tổng mức khấu hao trong nền kinh tế đòi hỏi nhiều thời gian và phức tạp. Vì vậy để đáp ứng kịp thời nhu cầu phân tích và giảm rắc rối do việc thu nhập số liệu khác nhau, hay biến động về khấu hao. Nhà nước, nhà kinh tế thường sử dụng GNP.

Tin mới lên