Học thuật

Tiền ký hiệu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiền ký hiệu (token money) là gì?

Tiền ký hiệu là gì?

Tiền ký hiệu (token money) là đồng tiền không có mối quan hệ trực tiếp với giá trị cố hữu của vật liệu tạo thành nó, mà được mọi người chấp nhận làm phương tiện trao đổi nhờ một đạo luật hay một quy ước chung nào đó của xã hội.

Tiền ký hiệu (token money) là đồng tiền không có mối quan hệ trực tiếp với giá trị cố hữu của vật liệu tạo thành nó, mà được mọi người chấp nhận làm phương tiện trao đổi nhờ một đạo luật hay một quy ước chung nào đó của xã hội. Trước đây người ta thường dùng khái niệm tiền ký hiệu để phân biệt với tiền có đủ giá trị, ví dụ đồng tiền vàng trước năm 1914. Khi đó các đồng tiền được sử dụng đều có giá trị trao đổi đúng bằng giá trị kim loại tạo thành nó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tiền ký hiệu cũng là tiền có mệnh giá vượt quá chi phí sản xuất, tức là giá trị nội tại thấp hơn giá trị bên ngoài. Điều này có nghĩa là giá trị thực tế của một đồng tiền giấy hoặc tiền xu là ít hơn nhiều so với những gì chúng ta áp cho nó. Chi phí sản xuất tiền ký hiệu ít hơn giá trị thực, ví dụ như tiền tệ chuyển đổi, giấy thu nợ, phiếu giảm giá, một số tiền giấy của Hoa Kỳ được in theo kích thước quy định.

Với tiền ký hiệu, trao đổi không được coi là hoàn thành đầy đủ vì việc trao đổi giá trị không tương đương. Giá trị thực được hy vọng sẽ được trả lại tại một số thời điểm trong tương lai. Ví dụ về điều này bao gồm các hối phiếu hoặc chứng từ và chứng chỉ có thể thương lượng. 

 

Tin mới lên