Học thuật

Tín dụng thương mại là gì? Lợi ích của tín dụng thương mại

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tín dụng thương mại (trade credit) là gì? Lợi ích của tín dụng thương mại.

Tín dụng thương mại là gì? Lợi ích của tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại (trade credit) là thỏa thuận mua chịu và trả tiền sau.

Tín dụng thương mại là gì?

Tín dụng thương mại (trade credit) là thỏa thuận mua chịu và trả tiền sau. Điều này hàm ý nhà cung cấp cho phép khách hàng trả tiền cho họ sau một khoảng thời gian nhất định, thường là một số tháng sau khi nhận được sản phẩm . 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi ích của tín dụng thương mại

Số ngày mà tín dụng được áp dụng được xác định bởi công ty cung cấp tín dụng và được thỏa thuận bởi cả hai công ty cung cấp tín dụng và công ty nhận được tín dụng. Với việc gia hạn ngày thanh toán, công ty nhận được tín dụng có thể bán hàng hóa và sử dụng số tiền ròng thu được để trả nợ. Loại tín dụng này đôi khi được đưa ra để khuyến khích bán hàng. Đôi khi, một nhà cung cấp có thể giảm giá nếu khách hàng thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: giảm giá 2% nếu nhận được thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành tín dụng 30 ngày.

Tín dụng thương mại áp dụng cho mô hình kinh doanh business-to-business (B2B) và là một cách thiết yếu để các doanh nghiệp tài trợ cho tăng trưởng ngắn hạn. Nhà cung cấp thường không cung cấp hay mở rộng tín dụng thương mại cho các doanh nghiệp chưa thiết lập được lịch sử tín dụng tốt hoặc chưa chứng minh rằng họ có thể thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, tín dụng thương mại là một lựa chọn hữu ích cho các doanh nghiệp để nhận được nguồn cung cấp quan trọng để tăng trưởng mà không phải trả tiền ngay lập tức. Bằng cách này, họ có thể bán sản phẩm của mình trước khi thanh toán đến hạn hoặc sử dụng dòng tiền nhàn rỗi cho các mục đích kinh doanh khác.

Một cách khác để suy nghĩ về tín dụng thương mại là một hình thức nợ ngắn hạn không yêu cầu bất kỳ khoản lãi rõ ràng nào, thường dưới hình thức hợp đồng không chính thức và không được bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào phát hành. Tuy nhiên, nếu một nhà cung cấp hoặc công ty không được thanh toán như trong điều khoản tín dụng thương mại thỏa thuận, các hình phạt có thể phát sinh. Cần phải lưu ý rằng nói chung các nhà cung cấp có mối quan tâm đến sự tồn tại của công ty mà nó đã cũng cấp tín dụng thương mại. Mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra này khác với mối quan hệ của ngân hàng và người vay thông thường ở chỗ nhà cung cấp có thể chọn linh hoạt hơn với các điều khoản trả nợ và, trên thực tế, họ thường chọn làm như vậy.

Tin mới lên