Học thuật

Tổng thể là gì? Các loại tổng thể thống kê

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng thể (population) là gì? Các loại tổng thể thống kê.

Tổng thể là gì? Các loại tổng thể thống kê

Tổng thể (population) là tất cả các kết quả quan sát (điều tra) về một hiện tượng nhất định trong phân tích thống kê, ví dụ tất cả thu nhập của cư dân một nước.

Tổng thể (population) là tất cả các kết quả quan sát (điều tra) về một hiện tượng nhất định trong phân tích thống kê, ví dụ tất cả thu nhập của cư dân một nước. Vì việc điều tra và ghi chép tất cả các kết quả quan sát có thể xảy ra quá tốn kém tiền của và thời gian, nên người ta phải chọn ra và điều tra một mẫu (bao gồm một số đơn vị được rút ra từ tổng thể), sau đó từ dựa và kết quả điều tra mẫu để suy rộng ra cho cả tổng thể. Ví dụ ngành thống kê chọn ra 100.000 người từ tổng thể dân số 80 triệu người, điều tra và biết rằng thu nhập bình quân của họ là 300.000 đồng thu nhập. Dựa vào kết quả điều tra mẫu này, ngành thống kê có thể suy rộng ra rằng thu nhập bình quân đầu người của toàn bộ dân cư là 300.000 đồng. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại tổng thể thống kê

* Tổng thể bộc lộ: Tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phân tử) mà ta có thể quan sát hoặc nhận biết trực tiếp được.

Thí dụ: Tổng số sinh viên của Trường đại học Nông nghiệp I năm học 2005-2006.

* Tổng thể tiềm ẩn: Tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phân tử) mà ta không thể trực tiếp quan sát hoặc nhận biết trực tiếp được.

Thí dụ: Tổng số sinh viên yêu ngành nông nghiệp.

* Tổng thể đồng chất: Tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phân tử) giống nhau ở một hay một số đặc điểm chủ yếu có liên quan đến mục đích nghiên cứu.

Thí dụ: Sản lượng lúa của Việt Nam năm 2004.

* Tổng thể không đồng chất: Tổng thể trong đó bao gồm các đơn vị (hay phân tử) không giống nhau ở một hay một số đặc điểm chủ yếu có liên quan đến mục đích nghiên cứu.

Thí dụ: Sản lượng các loại cây hàng năm.

* Tổng thể mẫu: Tổng thể bao gồm một số đơn vị được chọn ra từ tổng thể chung theo một phương pháp lấy mẫu cụ thể nào đó. 

Thí dụ: Số sinh viên được chọn tham dự Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNNI Hà Nội năm 2005 là 150 người. 

Tin mới lên