Tài chính

Viglacera: Lãi quý II tăng 92%, nâng tổng lãi 6 tháng lên 1.740 tỷ, vượt kế hoạch năm

(VNF) - Quý II/2022, doanh thu thuần và lãi trước thuế của Tổng công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, cụ thể lần lượt đạt 4.268 tỷ đồng và 843 tỷ đồng, tăng 45% và 92% so với cùng kỳ năm trước.

Viglacera: Lãi quý II tăng 92%, nâng tổng lãi 6 tháng lên 1.740 tỷ, vượt kế hoạch năm

Viglacera: Lãi quý II tăng 92%, nâng tổng lãi 6 tháng lên 1.740 tỷ, vượt kế hoạch năm

Trong quý II/2022, lợi nhuận gộp của VGC tăng 75% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 564 tỷ đồng, đạt 1.312 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 25% lên 30,7%. 

Công ty lý giải lợi nhuận trong quý II tăng do lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai tò dẫn dắt đóng góp chủ yếu và mức tăng trưởng lợi nhuận của công ty so với cùng kỳ; còn lĩnh vực vật liệu xây dựng có sự tăng trưởng về quy mô và lợi nhuận do công ty hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ do nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, VGC ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt đạt 8.101 tỷ đồng và 1.740 tỷ đồng, tăng 53% và 121%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.443 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. 

Được biết, trong năm 2022, VGC đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng (tăng 35% so với thực hiện năm 2021) và lãi trước thuế 1.700 tỷ đồng (tăng 10%). Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm. 

Về tài sản, tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VGC đạt 22.476 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, giá trị các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 5.346 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, song chỉ chiếm 24% tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản của công ty khác tốt.

Lượng tiền và tương đương tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.936 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Đại đa số tài sản của công ty nằm ở tài sản cố định (5.644 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn (4.699 tỷ đồng). 

Về nguồn vốn, tại thời điểm kết thúc quý II/2022, nợ phải trả của VGC đạt 13.362 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 63%, đạt 8.370 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ phải trả, tổng dư nợ vay của công ty đạt 33.46 tỷ đồng, chỉ chiếm 15% tổng nguồn vốn. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn và phải trả người bán ngắn hạn đạt 3.811 tỷ đồng. 

Tin mới lên