Học thuật

Bẫy nghèo đói là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu bẫy nghèo đói (poverty trap) là gì?

Bẫy nghèo đói là gì?

Bẫy nghèo đói hay bẫy nghèo khổ (poverty trap) là gì?

Bẫy nghèo đói hay bẫy nghèo khổ (poverty trap) là tình hình trong đó người thất nghiệp sống bằng trợ cấp không muốn tìm việc làm nữa vì thu nhập sau thuế từ công việc họ có thể tìm được thấp hơn mức trợ cấp mà họ đang được hưởng.

Chính phủ có thể dỡ bỏ cạm bẫy nghèo đói này bằng cách trợ cấp cho giới chủ để họ trả lương cao hơn mức trợ cấp xã hội tối thiểu hoặc áp dụng chế độ thuế thu nhập âm, tức hệ thống thuế thu nhập trong đó người lao động chỉ phải nộp thuế khi thu nhập của họ vượt quá một mức tối thiểu nào đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong cuốn sách "The End of Poverty", Jeffrey Sachs khuyến cáo rằng, như một cách chống lại bẫy nghèo đói, các cơ quan viện trợ nên hoạt động như những nhà đầu tư mạo hiểm, những nhà đầu tư cho các công ty start-up.

Sachs đề xuất rằng, giống như các công ty khởi nghiệp, các nước đang phát triển sẽ nên nhận được toàn bộ số tiền viện trợ cần thiết để họ bắt đầu đảo ngược bẫy nghèo đói.

Sachs cũng chỉ ra rằng người nghèo thiếu sáu loại vốn chính: vốn nhân lực, vốn kinh doanh, cơ sở hạ tầng, vốn tự nhiên, vốn thể chế công cộng và vốn kiến thức.

Tin mới lên