Học thuật

Nhân tố sản xuất là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhân tố sản xuất (factors of production) là gì?

Nhân tố sản xuất là gì?

Nhân tố sản xuất ( factors of production) là nguồn lực được các doanh nghiệp sử dụng với tư cách đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất hàng hóa dịch vụ.

Nhân tố sản xuất (factors of production) là nguồn lực được các doanh nghiệp sử dụng với tư cách đầu vào nhân tố trong quá trình sản xuất hàng hóa dịch vụ. Các nhân tố sản xuất được chia thành hai nhóm chính; nhân tố sản xuất ban đầu (hay sơ cấp) và nhân tố sản xuất trung gian (hay thứ cấp). Nhân tố sản xuất ban đầu là những nhân tố sẵn có ở doanh nghiệp,thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Trong kinh tế học, chúng được tổng hợp thành 4 nhóm lớn là lao động (kỹ sư, cán bộ quản lý, lao động lành nghề, không có nghề), tư bản (máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng), đất đai (bao gồm diện tích đất đai, các loại tài nguyên thiên nhiên) và năng lực kinh doanh (người dám mạo hiểm bỏ vào vốn kinh doanh, tổ chức kết hợp các nhân tố sản xuất khác lại với nhau để tạo ra sản lượng).

Nhân tố sản xuất trung gian bao gồm hàng hóa và dịch vụ được dùng làm đầu vào trung gian như nguyên liệu và vật rẻ tiền mau hỏng, được sử dụng hết vào sản xuất trong một thời kỳ kế toán. Đầu vào trung gian bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ trung gian sản xuất trong nước và nguyên liệu nhập khẩu. Cần chú ý rằng đầu vào trung gian sản xuất trong nước mà một doanh nghiệp sử dụng cũng chính là sản phẩm trung gian của các doanh nghiệp khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên