Học thuật

Phúc lợi kinh tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phúc lợi kinh tế (economic welfare) là gì?

Phúc lợi kinh tế là gì?

Phúc lợi kinh tế (economic welfare) là phần trong phúc lợi của con người phát sinh từ việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.

Phúc lợi kinh tế (economic welfare) là phần trong phúc lợi của con người phát sinh từ việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Nó có thể được định nghĩa là phúc lợi của cá nhân hay một nhóm người. Pigou cho rằng có một phần phúc lợi kinh tế không thể biểu thị bằng tiền. Mặc dù ban đầu phúc lợi kinh tế được coi là đồng nghĩa với sự thỏa mãn hay ích lợi, nhưng một số nhà kinh tế cho rằng phúc lợi kinh tế là khái niệm đạo đức và gắn liền với nhận định chủ quan. Tuy nhiên, các nhà kinh tế khác lại cho rằng khái niệm phúc lợi kinh tế có ý nghĩa chính xác, không mang màu sắc đạo đức.

Nhiều khó khăn khác nảy sinh khi chúng ta muốn tính toán phúc lợi kinh tế nhằm xác định những thay đổi trong phúc lợi kinh tế hay thảo luận về phúc lợi kinh tế của một nhóm người (tầng lớp, giai cấp trong xã hội). Để giải quyết những khó khăn này, các nhà kinh tế sử dụng cái gọi là hàm phúc lợi xã hội để gắn phúc lợi của một nhóm người với phúc lợi của các cá nhân hợp thành nhóm người đó. Khoa Kinh tế phúc lợi nghiên cứu phương thức tác động của tổ chức kinh tế đối với các thành viên của xã hội.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kinh tế phúc lợi nhìn vào sự phân bố các nguồn lực và nó ảnh hưởng như thế nào đến cảm giác thỏa mãn tổng thể của nền kinh tế. Với các trạng thái tối ưu khác nhau tồn tại trong nền kinh tế về phân bổ nguồn lực, kinh tế phúc lợi tìm kiếm trạng thái kinh tế sẽ tạo ra mức hài lòng xã hội cao nhất.

Kinh tế phúc lợi sử dụng quan điểm và kỹ thuật của kinh tế học vi mô, nhưng nó có thể được tổng hợp để đưa ra các kết luận kinh tế vĩ mô. Một số nhà kinh tế cho rằng các nước lớn hơn về tổng thể xã hội có thể đạt được bằng cách phân phối lại thu nhập trong nền kinh tế. Điều này xây dựng lên lý thuyết đằng sau hiệu quả về mặt kinh tế hoặc phân bổ.

 

 

Tin mới lên