Học thuật

Sản phẩm hiện vật cận biên là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm hiện vật cận biên (marginal physical product - MPP) là gì?

Sản phẩm hiện vật cận biên là gì?

Sản phẩm hiện vật cận biên (marginal physical product - MPP) Trong lý thuyết ngắn hạn về cung, đó là lượng sản phẩm thu được do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi trong khi lượng đầu vào nhân tố cố định không đổi.

Sản phẩm hiện vật cận biên (marginal physical product - MPP) Trong lý thuyết ngắn hạn về cung, đó là lượng sản phẩm thu được do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi trong khi lượng đầu vào nhân tố cố định không đổi. Hình dưới cho thấy, ban đầu sản phẩm hiện vật cận biên tăng rất nhanh do lợi suất của đầu vào nhân tố tăng lên, nhưng sau đó giảm khi có hiện tượng lợi suất giảm dần của đầu vào nhân tố này.

Hình. Sản phẩm hiện vật cận biên

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sản phẩm hiện vật cận biên, hay sản phẩm cận biên như đôi khi được gọi, là một thành phần trung tâm của kinh tế học hiện đại, đặc biệt là liên quan đến kinh tế vi mô. Tóm lại, sản phẩm hiện vật cận biên hoặc MPP, cho bạn biết mức độ hiệu quả của việc thêm lao động vào bất kỳ hệ thống sản xuất nào. MPP liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp nào sản xuất bất kỳ hàng hóa vật lý nào, từ nhà sản xuất ô tô đến kinh doanh áo phông tại nhà bán thời gian. Hiểu cách tính MPP bằng công thức cơ bản sẽ giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang tối ưu hóa sản xuất, thay vì mất tiền cho các chi phí lao động không cần thiết.

Tin mới lên